Thông tin khác

VN EN

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Hình ảnh hoạt động

Thông tin khác

 

- THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 16/06/2018;

Căn cứ nghị quyết số 07/2018/NĐ/HĐQT ngày 16/06/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình;

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình xin trân trọng thông báo tới quí cổ đông việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Xem chi tiết thông báo chi trả cổ tức năm 2017 >>

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2017 >>

Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản >>


Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ( 06/06/2018) New

 


- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty CP DTV Tân Bình ( 02/08/2016)

  Căn cứ theo Quyết định số 21-7/2016/QĐ/HĐQT/DTB ngày 30/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

   >>> Quyết định tái bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng đối với ông PHAN THÀNH DŨNG, giữ chức P. Tổng Giám Đốc Công ty CP DTV Tân Bình, kể từ ngày 01/08/2016… Chi tiết Quyết định >>

      + Đính kèm bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 của Uỷ ban chứng khoán. Chi tiết văn bản >>

----------***---------

- Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty CP DTV Tân Bình ( 01/07/2016)

  Căn cứ theo Quyết định số 01-7/2016/QĐ/HĐQT/DTB ngày 01/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

  >>> Quyết định tái bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng đối với ông TRƯƠNG HOÀNG MINH, giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty CP DTV Tân Bình, kể từ ngày 01/07/2016… Chi tiết Quyết định >>

      + Đính kèm bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 của Uỷ ban chứng khoán. Chi tiết văn bản >>


               ..:: Cổ phiếu & Chi trả cổ tức ::..             

 

- Thông báo tổ chi trả cổ tức năm 2015 ( 29/06/2016)

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

  1. Chốt danh sách cổ đông:

Công ty CP Dầu Thực Vật Tân Bình thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/6/2016 để lập danh sách cổ đông được chi trả cổ tức năm 2015.

  1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015:

     - Tỉ lệ chi cổ tức năm 2015:    8,0%/ mệnh giá.

     - Thời gian trả từ ngày 06 tháng 7 năm 2016

  Cổ đông xem chi tiết thông báo để biết địa điểm, các chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức.... Chi tiết thông báo>>

*) Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản ( download tại đây )

*) Mẫu giấy Uỷ quyền nhận cổ tức Download tại đây >>

 

- Thông báo quý cổ đông làm thủ tục tăng cổ phần phát hành Cổ Phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( 22/09/2014)

  Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông mang Sổ chứng nhận Cổ phần đến Phòng môi giới, Cty CP Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) để làm thủ tục tăng cổ phần  phát hành cổ phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thời gian thực hiện từ 22/9/2014. Chi tiết thông báo>>

- Công bố thông tin phát hành Cổ Phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( 08/09/2014)

  Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình công bố việc phát hành Cổ phiếu để tăng vốn Cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ( tính đến ngày 31/12/2013). Tổng số cổ phần đã phát hành là 8.507.894 cổ phần.

- Số lượng Cổ phần dự kiến phát hành 425.394 với tổng mệnh giá phát hành 4.253.940.000 đồng ( 10.000 đồng/cổ phiếu ).

- Ngày chốt danh sách cổ đông là 18/09/2014 theo nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 04/09/2014... Chi tiết thông báo>>

 


           ..:: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ::..          

 

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ( 06/06/2018) New

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 06 năm 2018, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền và các hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( 2018 - 2023) (nếu có) về công ty trước ngày 13/6/2018 ... Chi tiết thông báo>>

- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông &  mẫu giấy ủy quyền 

- Mẫu phiếu Biểu quyết , mẫu phiếu bầu BKS, mẫu phiếu bầu HĐQT

- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch SXKD 2018… Xem chi tiết >>

- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017… Xem chi tiết >>

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017… Xem chi tiết >>

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017… Xem chi tiết >>

- Thư đề nghị đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( 2018-2023) ( Mẫu 1).

- Văn bản lập nhóm cổ đông đề cử tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ( Mẫu 2).

- Sơ yếu lý lịch ứng viên ( Mẫu 3).

 

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( 14/06/2016)

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 24 tháng 06 năm 2016, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền (nếu có) đến BTC trước ngày 19/6/2016 để chốt danh sách tham dự ... Chi tiết thông báo>>

- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông & giấy ủy quyền ( download tại đây )

- Mẫu phiếu Biểu quyết Xem chi tiết >>

- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 & kế hoạch SXKD 2016… Xem chi tiết >>

- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2015… Xem chi tiết >>

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015… Xem chi tiết >>

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015… Xem chi tiết >>

 

- Thông tin về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông của công ty đến tháng 6-2016 ... Chi tiết >>

 

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ( 06/04/2015)

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: Đại hội diễn ra vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 04 năm 2015, tại NHÀ KHÁCH THẮNG LỢI (VICTORY HOTEL), Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Kính mời các Cổ đông gửi giấy đăng ký/ Ủy quyền (nếu có) đến BTC trước ngày 20/4/2015 để chốt danh sách tham dự ... Chi tiết thông báo>>

- Mẫu phiếu đăng ký dự Đại hội cổ đông & giấy ủy quyền ( download tại đây )

- Mẫu phiếu Biểu quyết Xem chi tiết >>

- Nội dung chương trình tại Đại hội… Xem chi tiết >>

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 & kế hoạch SXKD 2015… Xem chi tiết >>

 


                  ..:: Báo cáo thường niên ::..                 

 

- Công bố báo cáo thường niên năm 2017 ( 28/04/2018)       Chi tiết báo cáo  tại đây >>

- Công bố báo cáo thường niên năm 2016 ( 26/04/2017)       Chi tiết báo cáo  tại đây >>

- Công bố báo cáo thường niên năm 2015 ( 27/04/2016)       Chi tiết báo cáo  tại đây >>

- Công bố báo cáo thường niên năm 2014 ( 29/05/2015)       Chi tiết báo cáo  tại đây >>

- Công bố báo cáo thường niên năm 2013 ( 31/05/2014)       Chi tiết báo cáo  tại đây >>

 


       .:: Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty ::..    

 

- Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2014

   Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 bao gồm hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.

     + Xem chi tiết  báo cáo >> Báo cáo QTrị Cty

     + Xem bản phụ lục  >> Phụ lục

 

- Báo cáo Tình hình Quản Trị Công ty năm 2013

   Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 bao gồm hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.

     + Xem chi tiết  báo cáo >> Báo cáo

     + Xem bản phụ lục  >> Phụ lục

    Link tải bản rõ nét Báo cáo + Phụ lục (4.2 MB )