Quy chế quản lý nội bộ

VN EN

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Hình ảnh hoạt động

Quy chế quản lý nội bộ

QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình.

Căn cứ đặc điểm, tình hình tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình.

Sau khi trao đổi thống nhất trong Hội đồng quản trị và theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình. Công ty ban hành Quy chế quản lý nội bộ, gồm các điều, khoản sau :

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

ĐIỀU 1 : 

Quy chế nầy là văn bản pháp quy thuộc nội bộ của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (sau đây viết tắt là Công ty) được áp dụng đến các cấp quản lý trong hệ thống tổ chức quản lý của Công ty, nhằm bảo đảm cho hoạt động của Công ty có nề nếp, trật tự và hiệu lực ngày càng cao.

ĐIỀU 2 : 

Những nội dung quy định trong quy chế nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh mới hoặc chưa phù hợp sẽ được xem xét để bổ sung, điều chỉnh. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy chế nầy.

ĐIỀU 3

Mọi trường hợp không quy định trong quy chế nầy được giải quyết theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

ĐIỀU 4 :

1. Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Phó Tổng Giám đốc Công ty giúp Tổng Giám đốc Công ty điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc về các phần việc được phân công hoặc uỷ quyền.

3. Kế toán trưởng Công ty giúp Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

4. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm có :

4.1 - Bộ Phận nhân sự

Phòng Lao động tiền lương

Phòng Hành chánh

4.2 - Bộ phận Tài chính

Phòng Tài chính -Kế toán

4.3 - Bộ phận sản xuất

Phòng Cung ứng

Phòng Công nghệ sản xuất

 

Ngành bao bì -TP

Ngành Sơ chế

Ngành Tinh chế

4.4 - Bộ phận bán hàng

Phòng Bán hàng

Phòng Điều phối

4.5 - Bộ phận Kỹ thuật- đầu tư

Phòng Kỹ thuật

Phòng nghiên cứu

Phòng Chất lượng

Ngành cơ nhiệt điện

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

ĐIỀU 5 : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐIỀU 6 : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN NHÂN SỰ

1/ Bộ phận nhân sự

2/ Phòng Lao động -Tiền lương

3/ Phòng Hành chánh

ĐIỀU 7 : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN TÀI CHÍNH

1/ Bộ phận tài chính

2/ Phòng Tài chính kế toán

ĐIỀU 8 : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN SẢN XUẤT

1/ Bộ phận sản xuất

2/ Phòng cung ứng

3/ Phòng công nghệ sản xuất :

3.6.1- Ngành Sơ chế

3.6.2- Ngành Tinh chế

3.6.3- Ngành Bao bì Thành phẩm

ĐIỀU 9: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN BÁN HÀNG

1/ Bộ phận bán hàng

2/ Phòng bán hàng

3/ Phòng điều phối

ĐIỀU 10: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN KỸ THUẬT –ĐẦU TƯ

1/ Bộ phận kỹ thuật –đầu tư

2/ Phòng Kỹ thuật

3/ Phòng chất lượng

4/ Phòng Nghiên Cứu

ĐIỀU 11 : QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN

1/ Được quyền chỉ đạo, triển khai công việc đến các phòng, ngành trực thuộc về nội dung công tác của bộ phận mình.

2/ Được quyền yêu cầu các bộ phận khác cung cấp số liệu cần thiết hoặc cùng nhau phối hợp thực hiện khi công việc có liên quan với nhau.

3/ Khi phát hiện có vấn đề không đúng quy định thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, có quyền bàn bạc với Giám đốc bộ phận liên quan để có biện pháp điều chỉnh, khắc phục. Nếu không thống nhất ý kiến thì kiến nghị Tổng Giám đốc giải quyết.

4/ Được quyền thừa lệnh Tổng Giám đốc ký các văn bản, giấy tờ, chứng từ thuộc phạm vi được phân công khi có uỷ quyền của Tổng Giám.

5/ Được quyền đề nghị và tham dự họp về việc tuyển dụng, điều động, bố trí, trả lương, trả thưởng, xử lý kỷ luật đối với người lao động thuộc bộ phận quản lý.

ĐIỀU 12 : QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG PHÒNG

1/ Được quyền phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các nhân viên hoặc các ngành, đội, tổ thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ được giao.

2/ Được quyền đề nghị Giám đốc bộ phận tổ chức phối hợp thực hiện khi công việc có liên quan đến bộ phận hoặc phòng, ngành khác.

3/ Được quyền đề nghị việc tuyển dụng, điều động, bố trí, trả lương, trả thưởng, xử lý kỷ luật đối với người lao động thuộc quyền quản lý.

4/ Được quyền thay mặt Giám đốc bộ phận điều hành các công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

ĐIỀU 13 : QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG NGÀNH

1/ Được quyền điều động, điều phối lao động trong ngành theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất được giao.

2/ Được quyền từ chối không nhận nhiệm vụ khi thấy có nguy cơ xãy ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

3/ Khi phát hiện các sự cố, hư hỏng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có quyền bàn bạc, đề xuất các biện pháp sửa chữa, khắc phục.

4/ Được tham khảo ý kiến về việc tuyển dụng, điều động, bố trí, trả lương, trả thưởng, xử lý kỷ luật đối với người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

IV. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC

ĐIỀU 14 :

1/ Mối quan hệ giữa các bộ phận là mối quan hệ có tính chất phối hợp, hợp tác, liên kết để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan với nhau và cùng hổ trợ nhau đối với nhiệm vụ chung của Công ty.

2/ Mối quan hệ giữa các bộ phận và các phòng hoặc giữa các phòng và các ngành trực thuộc là mối quan hệ chỉ huy, điều khiển để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận, của các phòng, ngành.

3/ Mối quan hệ giữa các phòng trong bộ phận hoặc không cùng bộ phận là mối quan hệ phối hợp, hợp tác, liên kết để cùng thực hiện nhiệm vụ có liên quan khi có sựchỉ đạo thống nhất của Giám đốc các bộ phận có liên quan.

4/ Mối quan hệ giữa các ngành là mối quan hệ hợp tác, hổ trợ để thực hiện nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng phòng quản lý trực tiếp ngành.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 15:

1/ Quy chế nầy gồm V khoản, 15 điều, được phổ biến đến mọi người lao động trong Công ty.

2/ Quy chế nầy làm cơ sở để các bộ phận, các phòng, các ngành tổ chức quản lý, điều hành công việc và quy trách nhiệm cụ thể để xử lý các trường hợp làm trở ngại ảnh hưởng đến công việc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3/ Các thành viên Ban điều hành Công ty, các cá nhân và tập thể có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế nầy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký