HĐQT - Ban kiểm soát

VN EN

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Hình ảnh hoạt động

HĐQT - Ban kiểm soát

Thành Viên HĐQT, Ban Kiểm Soát Và

Ban Điều Hành

 

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018– 2023):

1. Hội Đồng Quản Trị

 

- Ông HUỲNH TRUNG LẬP

Chủ tịch HĐQT

- Ông DƯƠNG ANH TUẤN

Thành viên

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Thành viên

- Ông NGÔ DIỆU HƯNG

Thành viên

- Ông BÙI THANH TÙNG

Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

 

- Bà HÀN HOÀNG PHÚC

Trưởng Ban kiểm soát

- Bà NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỨC

Thành viên

- Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Thành viên

3. Ban Điều Hành 

 

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc

- Ông PHAN THÀNH DŨNG

Phó Tổng Giám đốc


Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat nhiệm kỳ (2013– 2018):

1. Hội Đồng Quản Trị

 

- Ông DƯƠNG ANH TUẤN

Chủ tịch HĐQT

- Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Thành viên

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Thành viên

- Ông PHAN THÀNH DŨNG

Thành viên

- Ông HUỲNH TRUNG LẬP

Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

 

- Ông NGUYỄN ĐỨC THUYẾT

Trưởng Ban kiểm soát

- Ông TRẦN CHÍ TÂM      

Thành viên

- Ông NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Thành viên

3. Ban Điều Hành 

 

- Ông TRƯƠNG HOÀNG MINH

Tổng Giám đốc

- Ông PHAN THÀNH DŨNG

Phó Tổng Giám đốc


Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat nhiệm kỳ (2008– 2013):

1. Hội Đồng Quản Trị

 

- Ông Đỗ Ngọc Khải

- Ông Nguyễn Hùng Cường

Chủ tịch HĐQT

Thành viên

- Ông Trương Hoàng Minh

Thành viên

- Ông Dương Anh Tuấn

Thành viên

- Ông Phan Thành Dũng

Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

 

- Ông Nguyễn Đức Thuyết

Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Tấn Minh  

Thành viên

- Ông Trần Quốc Tiến

Thành viên

3. Ban Điều Hành 

 

- Ông Trương Hoàng Minh

Tổng Giám đốc

- Ông Phan Thành Dũng

Phó Tổng Giám đốc