Đại hội đồng cổ đông

VN EN

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Hình ảnh hoạt động

Đại hội đồng cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 16/06/2018.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 16/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

Xem chi tiết Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2018 >>

Xem chi tết Biên Bản ĐHĐCĐ 2018 >>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 23/06/2017.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 23/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

  Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2017 >>

  Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.2017>>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 24/06/2016.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 24/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

  Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2016 >>

  Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.2016>>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 22/04/2015.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 22/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

 Xem nội dung Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2015 >>

Xem nội dung biên bản ĐHĐCĐ >>

 


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 26/04/2014.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 26/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

 Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2014 >>

 Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.>>