Báo cáo tài chính

VN EN

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Hình ảnh hoạt động

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Công bố thông tin theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nội dung:

- Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018.

xem báo cáo>>>

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

xem báo cáo>>>


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Công bố thông tin theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nội dung:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2017