TRANG CHỦ      ::     GIỚI THIỆU     ::     SẢN PHẨM     ::      TIN TỨC    ::   THÔNG TIN CỔ ĐÔNG   ::   LIÊN HỆ
   

Tìm sản phẩm

 

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CAO CẤP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người online

22

Tổng lượt

379095

  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG => Đại hội đồng cổ đông

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 23/06/2017.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 23/06/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

  Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2017 >>

  Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.2017>>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 24/06/2016.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 24/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

  Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2016 >>

  Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.2016>>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH

  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 22/04/2015.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 22/04/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

 Xem nội dung Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2015 >>

Xem nội dung biên bản ĐHĐCĐ >>


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
 CÔNG TY CỔ PHẦN DTV TÂN BÌNH
  

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dẩu Thực Vật Tân Bình.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 26/04/2014.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình ngày 26/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình đã quyết nghị các nội dung sau:

 Xem chi tiết Nghị quyết.ĐHĐCĐ 2014 >>

 Xem chi tiết biên bản ĐHĐCĐ.>>

  Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tân Bình
Địa chỉ: 889 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: (84.28) 38153 010  Fax: (84.28) 38153 226
    
Design by VietNext